Координираната работа на всички партньори по работните пакети ще даде като резултат продукти които са:

  1. Изследване, отразяващо съвременните обстоятелства и характеристики на обучението за възрастниpdf-icon, заетостта и липсата на образовани кадри във всички държави партньори по проекта.
  2. Доклад относно разработването на успешна методология за дизайн на обучението по осемте ключови компетенции за учене през целия живот.pdf-icon  3. Обучителни програми за модулите за 8-те Ключови компетенции:

  4.  

  5. Доклад за използваемост на продукт „Наръчник за осемте ключови компетенции за учене през целия живот“pdf-icon