Проекта „КийКомКит” се финансира по програма „Грундвиг”, процедура Многостранни проекти, „Разработване на иновации” на Европейската Комисия. Той е с продължителност 24 месеца (01.12.2008 – 31.12.2010). Основната цел на проекта е да разработи качествена методология за дизайн на обучителна програма и материали свързани с 8-те ключови компетенции за Учене през целия живот, базирайк се на Европейската рамка приета от Европейския парламент през месец Октомври 2006г.

Целеви групи: Възрастни с липса на основни умения и квалификация и хора с риск от социална изолация като: имигранти, хора с основно образование, жени, възрастни над 55 години, бивши нарушители на закона, ниско квалифицирани кадри и др.

Ние промотираме равните възможности за достъп до знания за възрастни и по този начин спомагаме за тяхното интегриране в гражданското общество.

EAC-logo

Посетете системата за електронно обучение

EAC-logo

Този проект е частично финансиран от Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията.